Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov a tovaru od Mäso od Romana, s.r.o. formou osobnou i prostredníctvom internetovej objednávky. Podmienky bližšie špecifikujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Názov firmy a fakturačné údaje:
Mäso od Romana, s.r.o.
Komárnická 22
821 03 Bratislava
IČO 51724341
DIČ 2120768595
IČ DPH SK2120768595
ďalej ako „Predávajúci“

Prevádzka:
Račianska 26/D, 83102 Bratislava
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.masoodromana.sk, alebo inej URL adrese, na ktorej ponúka Predávajúci svoje tovary.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Práva a povinnosti predavajúceho
Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné a naša firma sa podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov zaväzuje neposkytovať tieto informácie tretej strane.

Predávajúci má právo v nasledujúcich prípadoch odmietnuť objednávku:
a) v prípade neskorého objednania
b) z dôvodu naplnenia výrobnej kapacity
c) z dôvodu nejasných kontaktných údajov
d) z dôvodu neúspešného kontaktovania kupujúceho
e) v prípade nerealizovatelnosti objednávky
f) v prípade platnosti výnimočného stavu

3. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný uviesť správny telefonický kontakt a emailovú adresu.
Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.
S výslednou cenou je zákazník oboznámený pri vypĺňaní objednávky. Objednávka sa stáva záväznou odoslaním vyplneného formuláru na stránkach elektronického obchodu www.masoodromana.sk alebo inej webovej adrese, na ktorej Predávajúci predáva tovar.

4. Podmienky objednania
Informácie pre dodanie sú uvedené v popise produktu v elektronickom obchode alebo ich zákazníkovi oznámi pracovník Mäso od Romana.
Všetky objednávky odoslané prostredníctvom stránky www.masoodromana.sk , alebo inej webovej adresy, na ktorej Predávajúci predáva tovary, sú záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
Objednaný tovar si zákazník preberá osobne v pobočke Mäso od Romana, v prípade, že nemajú sezónnu výluku, alebo prevzatím od kuriéra. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím po zaplatení celkovej kúpnej ceny.

5. Platobné podmienky
Platba sa vykonáva platobnou kartou.

6. Podmienky dodania
Tovar bude pripravený v termíne a na mieste určenom Predávajúcim v priestoroch prevádzky Mäso od Romana, kde si ho Kupujúci môže prevziať osobne. V prípade zvolenia dopravy tovaru kuriérom Mäso od Romana Vám tovar doručíme na adresu, ktorú zadal Kupujúci pri objednávke podľa toho, či adresa spadá do spádovej oblasti pre doručovanie (bude potvrdené Predávajúcim).
V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase doručenia na adrese, ktorú záväzne uviedol pri zadávaní objednávky, a/alebo nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo doručovateľskej službe kuriér Mäso od Romana v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady na opätovné dodanie tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. Opakované doručenie kuriérom Mäso od Romana nie je ZDARMA.
Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom Predávajúcim, Predávajúci môže tovar predať inému zákazníkovi. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín po oznámení jej pripravenosti Predávajúcim, má Predávajúci právo tovar z dôvodu rýchleho skazenia zneškodniť (ak je to v danom prípade nevyhnutné). Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

7. Donáška Kuriér Mäso od Romana
Mäso od Romana poskytuje rozvoz tovaru v oblasti Bratislava. V prípade voľby pri nákupe ohľadom doručenia “Donáška” bude Kupujúcemu tovar dopravený na zadanú adresu, ktorú uviedol pri objednávke.
Poznámka: Pri objednávke tovaru s doručením mimo Bratislavu, cena za dovoz bude kalkulovaná individuálne. V prípade záujmu o doručenie tovaru z Mäso od Romana mimo spádovej oblasti Bratislava, nás prosím neváhajte kontaktovať.

8. Stornovacie podmienky
Stornovanie objednávky je možné vykonať najneskôr dva dni pred dátumom, v ktorý mal byť tovar odovzdaný Kupujúcemu. V kratšom termíne musí kupujúci uhradiť celú kúpnu cenu za objednaný tovar.

9. Záruka na tovar
a) Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu tovaru, vzťahuje na naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
b) Kupujúci je povinný zaistiť obhliadku tovaru už pri jeho prevzatí a zistiť tak prípadné závady obhliadkou odhaliteľné a skontrolovať kompletnosť dodávaného tovaru. Zistené závady je nutné reklamovať pri preberaní tovaru. Závady nezistiteľné obhliadkou tovaru uplatní zákazník podľa ďalších podmienok reklamačného poriadku Mäso od Romana.
c) U potravinárskeho tovaru typu mäso, mäsové výrobky a všetkých ďalších objednávaných produktov je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v každom z nasledujúcich prípadov:
a) vypršaním záručnej doby dňom reklamácie u reklamovaného tovaru
b) svojvoľným upravením alebo pozmenením tovaru
c) mechanickým alebo iným poškodením tovaru
d) poškodením tovaru pri preprave k reklamácii (napríklad pokiaľ tovar nebol prepravovaný v chlade s náležitou teplotou)
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému bytovému prostrediu alebo prostrediu reštaurácií vybavených potrebnou chladiacou technikou
f) tovar bol poškodený použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v obchodných, reklamačných alebo záručných podmienkach alebo ďalej v rozpore so všeobecnými zásadami platnými pre použitie alebo spotrebu obdobného tovaru
g) tovar bol poškodený živlami

Dĺžka poskytovanej záruky
Predávajúci, v zmysle platných zákonov, poskytuje na tovar záruku určenú zákonom, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená záruka iná.
Záruka na tovar okamžitej spotreby je poskytovaná len a iba v rozsahu požadovanom zákonom aktuálne záruky upravujúcom.
Tovarom okamžitej spotreby sú myslené všetky výrobky alebo tovar, ktoré predáva Mäso od Romana a sú potravinárskeho charakteru. Predovšetkým sú to mäso, mäsové výrobky, prípadne aj pečivo a ďalšie výrobky, ak tvoria súčasť objednávky.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Kupujúci (ďalej aj ako “dotknutá osoba”) v prípade, že je fyzickou osobou, súhlasí s tým, že oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

10.2. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s dotknutou osobou. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže zabezpečiť riadne plnenie zmluvy s kupujúcim. V takomto prípade nie je možné s kupujúcim kúpnu zmluvu uzavrieť. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je najmä vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, predzmluvné vzťahy, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru, registrácia v e-shope www.masoodromana.sk, realizovanie marketingových a na podporu predaja zameraných aktivít.

10.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely a na účely vernostných programov len so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví súhlas so spracovaním osobných údajov pri objednávke alebo registrácii prostredníctvom e-shopu www.masoodromana.sk resp. iným vhodným spôsobom.

10.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote (1) jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení, alebo kontaktovaním predávajúceho.

10.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 10.2. a 10.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

10.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

10.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

10.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

10.10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 10.9 je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

10.11. Právo kupujúceho podľa bodu 10.10. bodu 3) a 4) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

10.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1 /spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

10.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

10.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote spravidla najneskôr do (30) tridsať dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

10.15. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

10.16. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

10.17. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 10.10. ods. 2) vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

10.18. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 10.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10.19. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nespracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 10.4. týchto podmienok prostredníctvom sprostredkovateľov.

11. Záverečné ustanovenia
a) Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
b) Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov predávajúcim a to za účelom dodania tovaru a jeho inzercie. Narábanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu.
c) Kupujúci súhlasí s tým, že mu môžu byť zasielané emailom informácie o novinkách a zmenách obchodných podmienok predávajúceho.
d) Zmeny obchodných podmienok alebo zmluvy môžu byť vykonané iba písomne, zmenené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.

Bojujeme spoločne proti koronavírusu COVID-19 bezplatným systémom od aria33
© 2024, made with by aria33